Minggu, 02 Agustus 2015

Kerajaan Indraprahasta

Nama Kerajaan           : Indraprahasta
Pendiri                         : Maharesi Santanu
Raja Terkenal              : Maharaja Wiryabanyu
Tahun Berdiri               : 363-723 M (360 tahun)
Raja yang berkuasa     : 14 raja
Agama Kerajaan         : Hindu
Agama Penduduk        : Hindu, Budha, Hyang
Pusat Kerajaan            : Cirebon

Kerajaan Indraparahasta adalah sebuah kerajaan bercorak hindu yang berkedudukan di Cirebon Girang atau Cirebon Selatan, Kabupaten Cireon sekarang. Kerajaan tersebut didirikan pada tahun 363 Masehi oleh Sang Maharesi Santanu, seorang maharesi dari Kali Gangga India.
Kerajaan Ini sempat menjadi kerajaan besar pada saat kekuasaan Maharesi Santanu seiring dengan melemahnya pamor Kerajaan Salakanagara. Namun pada tahun 399 Masehi kerajaan Indraprahasta harus mengakui kekuasaan Sri Maharaja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Sejak saat itu lah kerajaan Indraprahasta menjadi bawahan dari Kerajaan tarumanegara.

Raja-raja Kerajaan indraprahasta

1. Resi Santanu (363-398 M)
Seperti halnya Sang Maharesi Jayasingawarman pendiri Tarumanegara, Sang Maharesi Santanu beserta para pengikutnya meninggalkan negeri asalnya untuk menyelamatkan diri dari serangan Kerajaan Samudera Gupta Maurya. Sebelum mendarat di Jawa Barat, Maharesi Santanu terlebih dahulu singgah di Srilangka dan Benggala. Ketika Maharesi Santanu mendarat di Jawa Barat saat itu Jawa Barat berada dalam kekuasaan Kerajaan Salakanagara yang dipimpin oleh Maharaja Prabu Darmawirya Dewawarman VIII.
Sang Maharesi Sentanu menjadi Raja pertama Lerajaan Indraprahasata (363-398 M) dengan gelar Praburesi Indraswara Sakala Kretabuwana.
Sang Maharesi Santanu menikah dengan Dewi Indari, putri dari Prabu Darmawirya dewawarman VIII. Karena pernikahan tersebut, Sang Maharesi Santanu mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Maharaja Deawawrman VIII. Dan saat itu Maharesi Santani diizinkan mendirikan desa diwilayah kerajaan Salakanagara.
Sang Maharesi Santanu membangunsebuah desa di tepi Kali Cirebon, yang diberi nama Indraprahasta. Gunung Ceremai, yang berdiri di dekat negerinya diberi nama Gunung Indrakila, dan Kali Cirebon yang melewati daerahnya diberi nama Kali Gangganadi.
Di bagian alur sungai sang diperlebar dan diperdalam sehingga mirip danau, dinamakan penduduk setempat sebagai setu Gangga (danau Gangga). Ditempat itu lah diadalakan upacara mandi suci, seperti kebviasaan di daerah asal sang Maharesi Santanu, lembah Sungai Gaganga, India. Reduplikasi Semacam itu merupakan suatu pengabdian untuk mengenang tanah kelahirannya.
2. Prabu Jayasatyanagara (398-421 M)
Raja Kerajaan Indra Prahasta selanjutnya adalah Jayasatyanagara, putra sulung Maharesi Santanu dari permaisuri Dewi Indari. Pada Tahun 399 Masehi, Jayasatyanagara harus mengakui kekuatan Maharaja Purnawarman dari Tarumanegara. Sejak itulah indraprahasta menjadi bawahan Tarumanegara.
Permaisuri Jayasatyanagara bernama Ratna Manik puteri Sang Wisnu Bhumi, aja Kerajaan Malabar, di Kaki Gunung Malabar, Bandung, selatan. Dari permaisurinya, Jayasatya nagaramemperoleh putra bernama Wiryabanyu.
3. Prabu Wiryabanyu (421-444 M)
Penguasa ke tiga Kerajaan Indraprahasata adalah Sang Maharaja Wiryabanyu, putera Jayasatyanagara dari permaisurinya Ratna Manik. Sang Wiryabanyu merupakan seorang pahlawan yang menumpas pemberontakan Sang Mahamantri Cakrawarman di zaman pemerintahan Sri Maharaja Wisnuwarman, yang terjadi di Tarumanegara pada tahun 437 M.
Permaisuri Maharaja Wiryabanyu adalah Nilem Sari, puteri raja Kerajaan Manukrawa yang berkedudukan di Indramayu dan kemudian memiliki seorang putri bernama Saklawati dan dijadikan permaisuri oleh Maharaja Wisnuwarman, Raja tarumanegara keempat.
4. Prabu Warma Dewaji (444-471 M)
Beliau merupakan putra dari Wiryabanyu dan menjadi pengfuasa ke empat Indraprahasta.
5. Prabu Raksahariwangsa (471-507 M)
Penguasa kelima Indraprahasta adalah putera Warma Dewaji yaitu Raksa Hariwangsa dengan nobat Abhiseka Prabu Raksahariwangsa Jayabhuana. Permaisuri Sang Raksahariwangsa adalah Dewi Rasmi puteri raja Kerajaan Sangarung dan memiliki puteri yang bernama Dewi Rasmi. Dewi Rasmi kemudian dipersunting oleh Tirtamanggala putera ke dua Raja Kerajaan Aghrabinta.
6. Prabu Tirtamanggala (507-526 M)
Penguasa Indraprahasta ke enam adalah menantu dari Sang Raksahariwangsa yakni Tirtamanggala. Tirtamanggala bersama permaisurinya Dewi Rasmi memerintah sampai 526 Masehi. Beliau dikaruniai dua putera, yakni Astadewa dan Jayagranagara.
7. Prabu Astadewa (526-540 M)
Penguasa selanjutnya adalah Astadewa putera pertama dari Prabu tirtamanggala. Beliau mempunyai putra bernama Rajaresi Padmayasa.
8. Prabu Jayagranagara (540-546 M)
Penguasa kedelapan adalah Jayagranagara adiknya Astadewa. Beliau menjadi raja sementara menunggu Rajaresi Padmayasa yang belum cukup umur untuk memegang tampuk pemerintahan.
9. Prabu Padmayasa (546-590 M)
10. Prabu Andabuwana (590-636 M)
11. Prabu Wisnumurti (636-661 M)
Penguasa selanjutnya adalah Wisnumurti. Beliau dikaruniai satu orang puteri dan satu orang putera. Yang putri bernama Dewi ganggasari yang diperistri oleh Maharaja Linggawarman, raja Kerajaan Tariumanegara ke 12. Sedangkan yang putera yang bernama Tunggulnagara diangkat menjadi penguasa Indreaprahasta ke 12.
12. Prabu Tunggulnagara (661-707 M)
13. Resi Guru Padmahariwangsa (707-719 M)
Penguasa ke 13 adalah Resi Guru Padmahariwangsa, beliau dikaruniai dua orang puteri dan satu orang putera. Yang pertama Citrakirana, beliau dipersunting oleh Purbasora. Yang Kedua, yakni Wiratara melanjutkan tahta kekuasaan Indraprahasta. Dan yang ke tiga Ganggakirana diperistri oleh Adipati Kosala dari Kerajaan Wanagiri, Bawahan Idraprahasta.
14. Prabu Wiratara (719-723 M)
Penguasa ke empatbelas dan terakhir Indraprahasta adalah sang Wiratara. Prabu Wiratara beserta Seluruh pihak Kerajaan Indraprahasta dibinasakan oleh Sang Sanjaya karena ikut membantu pemberontakan Sang Purbasora merebut kekuasaan Kerajaan Galuh dari Prabu Senna.

Kehancuran

Indraprahasta ketika itu berada diposisi Purbasora, mengingat Purbasora menantu dari padma hariwangsa, raja Indraprahasta ke 13, karena Purbasora menikahi menikahi Citrakirana, adik dari Wiratara yang kelak menjadi menjadi raja Kerajaan Indraprahasta.
Purbasora hampir sama mengikuti cara-cara yang digunakan Wisnuwarman (Taruma) yang menggunakan pasukan Indraprahasta sebagai bayangkara yang langsung dibawah kontrol Patih Balangantrang. Konon pasukan inilah yang memporak porandakan kekuatan Sena, hingga Sena pun terpaksa melarikan diri ke Kalingga.
Kekuatan pasukan Indraprhasta pun terbaca oleh Sanjaya, anak dari Sena yang kemudian menjadi Raja Yang di Pertuan di Pulau Jawa. Hingga suatu ketika pada saat Senjaya menuntut balas, pasukan Sunda dikerahkan untuk menggembur pasukan Indraprahasta dan negaranya ikut dibumi hanguskan, berikut Wiratara, ketika itu raja Indrapahasta.
Peristiwa ini diabadikan dalam Nusantara III/2, intinya menggambarkan, bahwa :
“Ikang rajya Indraprahasta wus
sirna dening Rahyang Sanjaya
mapan kasoran yuddha nira. Rajya
Indraprahasta kebehan nira
kaprajaya sapinasuk kadatwan
syuhdrawa pinaka tan hana rajya
manih i mandala Carbon Ghirang.
Wadyanbala, sang pameget,
nanawidhakara janapada, manguri,
sang pinadika, meh sakweh ira
pejah nirawaceca. Kawalya pirang
siki lumayu humot ring wana, giri,
iwah, luputa sakeng satrwikang
tan hana karunya budhi pinaka
satwakura.”
Artinya : Kerajaan Indraprahasta itu telah musnah oleh Rahyang Sanjaya karena kalah perangnya. Seluruh Kerajaan Indraprahasta ditundukan termasuk keratonya hancur lumat seakan-akan tidak ada lagi kerajaan didaerah Cirebon Girang. Angkatan perang, pembesar kerajaan, seluruh golongan penduduk, penghuni istana, para terkemuka, hampir seluruhnya binasa tanpa sisa. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri bersembunyi di hutan, gunung dan sungai yang terluput dari musuh yang tidak mengenal belas kasihan seperti binatang buas.
Biar bagaimanapun Indraprahasta masih memiliki kerabat di negara lainnya. Mungkin alasan politis inilah kemudian Senjaya menyerahkan Indraprahasta kepada menantu Padmahariwangsa, raja Indraprahasta ke-13, yakni Adipati Kusala raja Wanagiri, suami dari Gangga Kirana. Kerajaan Wanagiri kemudian menggantikan Indraprahasta dan berada dibawah kekuasaan Galuh. Kemudian pada abad kelima belas praktis Wanagiri menjadi Kerajaan Cirebon Girang, saat ini hanya berbekas sebuah desa dengan nama Cirebon Gir

Lirik Lagu Yaumal Kiyamat (One dee group)

Trong Kohkol andika anggur morongkol
Dur bedug andika anggur murungkut
Diadanan beuki tibra
Pajar manéh teu ngélingan
Heunteu ngélingan ...

Dasar jelema doraka kudu asup kanaraka
Aduh ...
Aduh indung aduh bapa kutan téh kieu rasana
Kieu rasana ...
Jadi jeleuma doraka
Kudu asup ka naraka
Teungteuingeun anu mukmin
Di dunya henteu ngélingan
Heunteu ngélingan ...

Uga Wangsit SiliwangiPrabu Siliwangi
 
Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

Saur Prabu Siliwangi ka balad
Pajajaran anu milu mundur dina
sateuacana ngahiang,:  “Lalakon urang
ngan nepi ka poé ieu najan dia
kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi
ngaing henteu meunang mawa dia
pipilueun, ngilu hirup jadi
balangsak, ngilu rudin bari lapar.

Dia mudu marilih pikeun hirup ka
hareupna supaya engké jagana,
jembar senang sugih mukti, bisa
ngadegkeun deui Pajajaran! Lain
Pajajaran nu kiwari, tapi Pajajaran
anu anyar, nu ngadegna
digeuingkeun ku obah jaman! Pilih!

Ngaing moal ngahalang-halang
sabab pikeun ngaing, hanteu pantes
jadi raja anu somah sakabéhna,
lapar baé jeung balangsak.”
Daréngékeun! Nu dék tetep ngilu
jeung ngaing, geura misah ka beulah
kidul! Anu hayang balik deui ka
dayeuh nu ditinggalkeun, geura
misah ka beulah kalér! Anu dék
kumawula ka nu keur jaya, geura
misah ka beulah wétan! Anu moal
milu ka saha-saha, geura misah ka
beulah kulon!

Daréngékeun! Dia nu di beulah
wétan, masing nyaraho. Kajayaan
milu jeung dia! Nya turunan dia nu
engkéna bakal maréntah ka dulur
jeung ka batur. Tapi masing nyaraho,
arinyana bakal kamalinaan. Engkéna
bakal aya babalesna. Jig geura
narindak!

Dia nu di beulah kulon! Papay ku
dia lacak Ki Santang! Sabab engkéna,
turunan dia jadi panggeuing ka
dulur jeung ka batur. Ka batur urut
salembur, ka dulur anu nyorang
saayunan ka sakabéh nu rancagé di
haténa. Engké jaga, mun tengah
peuting, ti Gunung Halimun kadéngé
sora tutunggulan, tah éta tandana,
saturunan dia disambat ku nu dék
kawin di Lebak Cawéné. Ulah sina
talangké sabab talaga bakal bedah!
Jig geura narindak! Tapi ulah
ngalieuk ka tukang!

Dia nu marisah ka beulah kalér,
daréngékeun! Dayeuh ku dia moal
kasampak. Nu ka sampak ngan ukur
tegal baladaheun. Turunan dia
lolobana bakal jadi somah. Mun aya
nu jadi pangkat, tapi moal boga
kakawasaan. Arinyana engké jaga
bakal ka seundeuhan batur. Loba
batur ti nu anggang, tapi batur anu
nyusahkeun. Sing waspada!

Sakabéh turunan dia ku ngaing
bakal dilanglang. Tapi, ngan di
waktu anu perelu. Ngaing bakal
datang deui, nulungan nu barutuh,
mantuan anu sarusah, tapi ngan nu
hadé laku-lampahna. Mun ngaing
datang, moal kadeuleu. Mun ngaing
nyarita, moal kadéngé. Mémang
ngaing bakal datang. Tapi ngan ka
nu rancagé haténa, ka nu weruh di
semu anu saéstu, anu ngarti kana
wangi anu sajati, jeung nu surti
lantip pikirna, nu hadé laku
lampahna. Mun ngaing dating, teu
ngarupa teu nyawara, tapi méré céré
ku wawangi. Ti mimiti poé ieu,
Pajajaran leungit ti alam hirup.
Leungit dayeuhna, leungit nagarana.
Pajajaran moal ninggalkeun tapak,
jaba ti ngaran pikeun nu mapay.
Sabab bukti anu kari, bakal réa nu
malungkir! Tapi engké jaga bakal aya
nu nyoba-nyoba, supaya anu
laleungit kapanggih deui. Nya bisa,
ngan mapayna kudu maké amparan.
Tapi anu marapayna loba nu arieu-
aing pang pinterna. Mudu arédan
heula.

Engké bakal réa nu kapanggih,
sabagian-sabagian. Sabab kaburu
dilarang ku nu disebut Raja
Panyelang! Aya nu wani ngoréhan
terus terus, teu ngahiding ka
panglarang, ngoréhan bari ngalawan,
ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak
angon. Imahna di birit leuwi,
pantona batu satangtungeun,
kahieuman ku handeuleum,
karimbunan ku hanjuang. Ari
ngangonna? Lain kebo, lain embé,
lain méong, lain banténg, tapi
kalakay jeung tutunggul. Inyana
jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu
kapanggih. Sabagian disumputkeun
sabab acan wayah ngalalakonkeun.
Engke mun geus wayah jeung
mangsana, baris loba nu kabuka
jeung raréang ménta dilalakonkeun.
Tapi, mudu ngalaman loba lalakon,
anggeus nyorang: undur jaman
datang jaman, saban jaman mawa
lalakon. Lilana saban jaman, sarua
jeung waktuna nyukma, ngusumah
jeung nitis, laju nitis dipinda sukma.
Daréngékeun! Nu kiwari ngamusuhan
urang, jaradi rajana ngan bakal nepi
mangsa tanah bugel sisi Cibantaeun
dijieun kandang kebo dongkol. Tah
di dinya, sanagara bakal jadi
sampalan, sampalan kebo barulé nu
diangon ku jalma jangkung nu
tutunjuk di alun-alun. Ti harita, raja-
raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel
bubuntut, turunan urang narik
waluku, ngan narikna henteu karasa
sabab murah jaman seubeuh hakan.
Ti dinya, waluku ditumpakan kunyuk.
Laju turunan urang aya nu lilir, tapi
lilirna cara nu kara hudang tina
ngimpi. Ti nu laleungit, tambah loba
nu manggihna. Tapi loba nu pahili,
aya kabawa nu lain mudu diala!

Turunan urang loba nu hanteu
engeuh yén jaman ganti lalakon ! Ti
dinya gehger sanagara. Panto nutup
dibuburak ku nu ngaranteur pamuka
jalan, tapi jalan nu pasingsal!
Nu tutunjuk nyumput jauh; alun-
alun jadi suwung, kebo bulé
kalalabur. Laju sampalan nu
diranjah monyét! Turunan urang
ngareunah seuri, tapi seuri teu
anggeus, sabab kaburu warung béak
ku monyét, sawah béak ku monyét,
leuit béak ku monyét, kebon béak ku
monyét, sawah béak ku monyét,
cawéné rareuneuh ku monyét.
Sagala-gala diranjah ku monyét.
Turunan urang sieun ku nu niru-niru
monyét. Panarat dicekel ku monyet
bari diuk dina bubuntut. Walukuna
ditarik ku turunan urang keneh.
Loba nu paraeh kalaparan. ti dinya,
turunan urang ngarep-ngarep pelak
jagong sabari nyanyahoanan maresék
caturangga. Hanteu arengeuh, yén
jaman geus ganti deui lalakon.
Laju hawar-hawar, ti tungtung sagara
kalér ngaguruh ngagulugur, galudra
megarkeun endog. Génjlong
saamparan jagat! Ari di urang ?
Ramé ku nu mangpring. Pangpring
sabuluh-buluh gading. Monyét
ngumpul ting rumpuyuk. Laju
ngamuk turunan urang; ngamukna
teu jeung aturan. loba nu paraéh
teu boga dosa. Puguh musuh,
dijieun batur; puguh batur disebut
musuh. Ngadak-ngadak loba nu
pangkat nu maréntah cara nu édan,
nu bingung tambah baringung;
barudak satepak jaradi bapa. nu
ngaramuk tambah rosa; ngamukna
teu ngilik bulu. Nu barodas
dibuburak, nu harideung disieuh-
sieuh. Mani sahéng buana urang,
sabab nu ngaramuk, henteu beda
tina tawon, dipaléngpéng keuna
sayangna. Sanusa dijieun jagal.
Tapi, kaburu aya nu nyapih; nu
nyapihna urang sabrang.

Laju ngadeg deui raja, asalna jalma
biasa. Tapi mémang titisan raja.
Titisan raja baheula jeung biangna
hiji putri pulo Dewata. da puguh
titisan raja; raja anyar hésé apes ku
rogahala! Ti harita, ganti deui
jaman. Ganti jaman ganti lakon!
Iraha? Hanteu lila, anggeus témbong
bulan ti beurang, disusul kaliwatan
ku béntang caang ngagenclang. Di
urut nagara urang, ngadeg deui
karajaan. Karajaan di jeroeun
karajaan jeung rajana lain teureuh
Pajajaran.

Laju aya deui raja, tapi raja, raja
buta nu ngadegkeun lawang teu
beunang dibuka, nangtungkeun
panto teu beunang ditutup; nyieun
pancuran di tengah jalan, miara
heulang dina caringin, da raja buta!
Lain buta duruwiksa, tapi buta
henteu neuleu, buaya eujeung ajag,
ucing garong eujeung monyét
ngarowotan somah nu susah.
Sakalina aya nu wani ngageuing; nu
diporog mah lain satona, tapi jelema
anu ngélingan. Mingkin hareup
mingkin hareup, loba buta nu
baruta, naritah deui nyembah
berhala. Laju bubuntut salah nu
ngatur, panarat pabeulit dina
cacadan; da nu ngawalukuna lain
jalma tukang tani. Nya karuhan:
taraté hépé sawaréh, kembang kapas
hapa buahna; buah paré loba nu
teu asup kana aseupan Da
bonganan, nu ngebonna tukang
barohong; nu tanina ngan wungkul
jangji; nu palinter loba teuing, ngan
pinterna kabalinger.

Ti dinya datang budak janggotan.
Datangna sajamang hideung bari
nyorén kanéron butut,
ngageuingkeun nu keur sasar,
ngélingan nu keur paroho. Tapi
henteu diwararo! Da pinterna
kabalinger, hayang meunang
sorangan. Arinyana teu areungeuh,
langit anggeus semu beureum,
haseup ngebul tina pirunan. Boro-
boro dék ngawaro, malah budak nu
janggotan, ku arinyana ditéwak
diasupkeun ka pangbérokan. Laju
arinyana ngawut-ngawut dapur
batur, majarkeun néangan musuh;
padahal arinyana nyiar-nyiar
pimusuheun.

Sing waspada! Sabab engké
arinyana, bakal nyaram Pajajaran
didongéngkeun. Sabab sarieuneun
kanyahoan, saenyana arinyana anu
jadi gara-gara sagala jadi dangdarat.
Buta-buta nu baruta. Mingkin
hareup mingkin bedegong,
ngaleuwihan kebo bulé. Arinyana
teu nyaraho, jaman manusa
dikawasaan ku sato!
Jayana buta-buta, hanteu pati lila;
tapi, bongan kacarida teuing
nyangsara ka somah anu pada
ngarep-ngarep caringin reuntas di
alun-alun. Buta bakal jaradi wadal,
wadal pamolahna sorangan. Iraha
mangsana? Engké, mun geus
témbong budak angon! Ti dinya loba
nu ribut, ti dapur laju salembur, ti
lembur jadi sanagara! Nu barodo
jaradi gélo marantuan nu garelut,
dikokolotan ku budak buncireung!
Matakna garelut? Marebutkeun
warisan. Nu hawek hayang loba. Nu
boga hak marénta bagianana. Ngan
nu aréling caricing. Arinyana mah
ngalalajoan. Tapi kabarérang.
Nu garelut laju rareureuh. Laju
kakara arengeuh. Kabéh gé taya nu
meunang bagian. Sabab warisan
sakabéh béak, béakna ku nu nyarekel
gadéan. Buta-buta laju nyarusup, nu
garelut jadi kareueung, sarieuneun
ditempuhkeun leungitna nagara.
Laju naréangan budak angon nu
saungna di birit leuwi nu pantona
batu satangtung nu dihateup ku
handeuleum ditihangan ku
hanjuang. Naréanganana budak
tumbal. Sejana dék marénta tumbal.
Tapi, budak angon enggeus euweuh,
geus narindak babarengan jeung
budak anu janggotan. Geus mariang
pindah ngababakan, parindah ka
Lebak Cawéné!

Nu kasampak ngan kari gagak, keur
ngelak dina tutunggul. Daréngékeun!
Jaman bakal ganti deui, tapi engké
lamun Gunung Gedé anggeus bitu,
disusul ku tujuh gunung. Génjlong
deui sajajagat. Urang Sunda
disarambat. Urang Sunda
ngahampura. Hadé deui
sakabéhanana. Sanagara sahiji deui.
Nusa jaya, jaya deui sabab ngadeg
ratu adil. Ratu adil nu sajati.
Tapi ratu saha? Ti mana asalna éta
ratu? Engké ogé dia nyaraho. Ayeuna
mah, siar ku dia éta budak angon!
Jig geura narindak! Tapi, ulah
ngalieuk ka tukang!

Lirik Lagu Kumeli Kentang (One dee group)


Tang kumeli  kentang ngék ngék
Tur bagajis jagong gaplék
Sarkawi dagang lumut
Tumpak sapédah butut
Kadupak mobil butut
Nangkarang bari camerut

Lamun urang jamaleutik
Sing disanjing dicanleutik
Rék kadinya didilintik...didilintik...
Rék leutik eutik eutik

Lamun urang disakola
Sanajan jeung hirup susah
Tapi moal ulah-ulah... ulah-ulah...
Ngarah tempat henteu susah

(upami aya salah dina penulisan mangga dikomén baé)