Senin, 27 Juli 2015

Sumedang Kota Kamelang

Sungkan miang paturay kudu paanggang
Kota Sumedang muntangan kadeudeuh melang
Surem teuteup ka hareup ku cipanon ngembeng
Naha Enung sumoreang
Pan miang mungkas adegan

Duh Tampomas ulah was-was
Piraku rék ngudar jangji
Ka konci ku Palasari
Keur Sumedang urang tandang
Ka Ibu Pertiwi yu urang ngabakti

Kerajaan-Kerajaan Bawahan Kerajaan Salakanagara

KerajaanKerajaan ini pada awalnya merupakan kerajaan bawahan dari Salakanagara, namun setelah pamor Salakanagara menurun, maka Kerajaan Tarumanegara menguasasi Salakanagara dan menjadikan bawahanya termasuk juga kerajaan-kerajaan bawahan Salakanagara. Berikut Kerajaan-Kerajaan Bawahan dari Kerajaan Salakanagara:

1. Kerajaan Hujung Kulon
 
Kerajaan Hujung Kulon adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berkedudukan di Ujung Kulon, Pandeglang Banten. Berdiri sekitar abad 2 M dengan wilayah kekuasaan sekitar Kabupaten Pandeglang sekarang. Kerajaan Hujung Kulon merupakan kerajaan kecil bawahan dari Kerajaan Salakanagara. Pada tahun 368 M pamor Salakanagara menurun, akibatnya Kerajaan Salakanagara dan Kerajaan Hujung Kulon menjadi bawahan Kerajaan Tarumanegara. Dari buku Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa) karya Drs. Yoseph Iskandar, bahwa raja daerah Kerajaan Hujung Kulon yang pertama adalah Senapati Bahadura Harigana Jayasakti, adiknya Dewawarman I. Sementara adik dari Dewawarman yang seorang lagi, yaitu Sweta Liman Sakti diangkat menjadi raja daerah Tanjung Kidul dengan ibu Kotanya Aghrabintapura. Tidak diketahui banyak mengenai kerajaan Hujung Kulon ini.


2. Kerajaan Tanjung Kidul
 


Kerajaan Tanjung Kidul adalah sebuah Kerajaan bercorak hindu yang didirikan di Selatan Kabupaten Cianjur sekarang. Nama Ibukota nya adalah Aghrabintapura. Namun seringkali nama ibu kota ini menjadi sebutan nama kerajaannya. Rajanya ialah Swetalimansakti adik dari Senapati  bahadura dan Dewawarman I. Seperti halnya Kerajaan Hujung Kulon, kerajaan ini menjadi bawahan Kerajaan Tarumanegara setelah pamor Indraprahasta menurun.3. Kerajaan Nusa Api

Kerajaan Nusa Api merupakan kerajaan kuno yang terletak di Kaki Gunung Krakatau. Peninggalan kerajaan ini mungkin sudah musnah karena letusan besar Krakatau pada tahun 1882.

4. Kerajaan Nusa Mandala

Kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan hindu yang berkedudukan di Pulau Sangeang. Tidak jelas mengenai asal-usul kerajaan ini.

Rajah Galunggung


Balumbung Agung rahayu 
Ruminjing manjing walagri
Balumbung Agung rahayu 
Ruminjing manjing walagri ...

Bray caang bray narawangan
Wangi diri sanubari
Gorejag  sarengkang-ringkang 
Rancagé haté awaking...

Ngembatkeun jalan laratan katampian geusan mandi
Ka leuwi sipatahunan leuwi nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari
Rék muruh lulurung tujuh ngaliwat kapajajar bongan hayang pulang anting
Padungdengan-padungdengan jeung usikna pangancikan
Hung Ahung...

Turun ti gunung gumuruh kahujanan,,, Kuma ati ....
Nyamoyan di pamoyanan papanggih jeung urang dawih
Anu keur mener ngarajah madep ka Dayeuh ka Wangi
Hung Ahung...

Rajah Kandangwesi


Rep sirep napa dita ngabumi puseur pangawasa
Netepkeun titah sajati rahayu na ti Hyang Widi (Alloh SWT)
Seja ngalabu ngawatan netés waris Nini Aki
Mipit kanu nunggu leuit nu keur nyipuh dina leuwi
Nyumput buni dinu caang ...

Sumeja tanghi naratas wanci dina hirup jeung huripna
Ilang napsu hudang rasa usik jati para abdi
Nya bukti nyatria pawesti
Tina asal kuring jeung kurungna katut kandang jeung eusina ...

Medal kidung kendang wesi nabeuh tembang ngabuih rajah
Rajah du’a sanubari hibarna rumuhun suci
Nyaksi diri pagancikan geusan usik mesék diri
Tés putih mulya badan wawayangan gusti rosul

Sasadu kapara Karuhun neda wurug
Neda tangtayungan ti Gusti dzat nu Maha Pasti (Alloh SWT)
Para Nabi nu Linuhung
Muhammad jungjunan Agung
Mapai tapak Siliwangi
Teleumna dihandeleum... sieum...

Heleut berang, heuleut peting lapucang labuh kapuhu
Kebo mulih pakandangan carita diguar keur netés ciri pangbalikan
Nebar seungit wawangian temrésna pangeuing éling
Bis wiwitan
Lah lekasan
Lah pangawé manusa suci
Lah pangawé manusa selah
Anu sah sahadatna
Sampuraning... sampuraning... iman suci, amin yarobal alamin ...

Rajah Siliwangi


Amit ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci (Alloh SWT)
Neda pangjiad pangraksa para abdi-abdi seni
Seja ngaguar laratan titis waris Nini Aki ...

Ngembatkeun jalan laratan katampian geusan mandi
Ka leuwi sipatahunan leuwi anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari
Rék muruh lulurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran bongan hayang pulang antig
Padungdengan-padungdengan jeung usikna pangancikan ...

Pun Sapun...
Sampurasun karumuhun ka Hyang Prabu Siliwangi
Nu murba di Pajajaran pangauban saeusi
Nu gelar di Tatar Sunda
Muga nyebarkeun wawangi ...

Rajah KaruhunLain ngusik ulam mandi na ...
Lain ngahudang macan turun na ...
Lain ngungkit nu kamari ,
Lain ngungkab nu baheula ,
Rék ngaguar tutungkusan Karuhun ...

Amit ampun nya paralun ka Gusti nu Maha Agung (Alloh SWT)
Ka Nabi anu linuhung Muhammad anu jinunjung
Rahmat sapaat kasuhun Simkuring neda papayung ...

Kaluhur neda papayung, papayung nu Maha Agung
Kahandap neda pangraksa, pangraksa Maha Kawasa
Kalér kulon kidul wétan mugi diaping dijaring....

Tiluluhur ti Karuhun ti Buyut ti Nini Aki
Nu nurunkeun kabudayaan
Degung pantun tembang kawih
Ieu Abdi sadayana seja ngaraksa mupusti, seja ngaraksa mupusti ...

Amit kanu magku lembur, 
Kanu nyungsi dinu sepi, 
Nu keur geunah tumaninah,
Bisi kausik keur calik,
Kalangkah kaliliwatan nega agung nya haksami, kalangkah kaliliwatan neda agung nya haksami...

Amit ngahudang wayangkeun...